Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Magisterký studijní obor

Správa a ekonomika v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa a ekonomika v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva" je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a dosáhnout magisterského stupně vzdělání v ekonomicko-správním oboru se zaměřením na bezpečnost a ochranu obyvatelstva. Hlavním cílem studijního oboru je vychovávat řídící pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních. Předměty společného základu studují všichni studující bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky, které jsou důležité pro výkon ekonomicko-správních činností v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva - znalosti a dovednosti v oblasti zakládání, řízení a zániku podniku, v oblasti strategického managementu, krizového managementu, personálního managementu, managementu kvality, finančního managementu, v oblasti právního kompendia řídícího pracovníka, v oblasti komunikace a sociálních interakcí, v oblasti veřejných politik a projektového managementu. Pozornost je rovněž věnována mezinárodním souvislostem. Během kurzů jsou probírány pokročilejší teoreticko-metodologické přístupy s významným průmětem do oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů volitelných. Tyto předměty si studující volí podle svého odborného zájmu a zaměřují se na vlastní oblast bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, a to s možným důrazem na oblast veřejnosprávní nebo oblast podnikohospodářskou.

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost širokého uplatnění na odborných, specializovaných a řídících pozicích v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, které se specializují na oblast ekonomiky a správy bezpečnosti a ochrany obyvatelstva:

  • orgány veřejné správy, primárně v oblastech bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (např. policejní útvary, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy a další),
  • podniky, primárně působící v oblastech bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Zároveň je absolvent studijního oboru vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Ke stažení


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Jazyk výuky: český/anglický
  • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
  • Standardní délka studia: 2 roky, tj. 4 semestry
  • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba diplomové práce a závěrečné zkoušky
  • Poplatky: magisterské studium je zpoplatněno částkou 55.000 Kč za rok studia.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do magisterského studia je možné zaslat přihlášku do 30. listopadu 2024.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.