Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Magisterský studijní obor

Správa a ekonomika

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor "Správa a ekonomika" je určen všem absolventům bakalářských studijních programů stejného či příbuzného zaměření, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a dosáhnout magisterského stupně vzdělání v ekonomicko-správních oborech. Hlavním cílem studijního oboru je vychovávat řídící pracovníky ekonomicko-správní oblasti.

Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů volitelných. Předměty společného základu studují všichni studující bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky, které jsou důležité pro výkon ekonomicko-správních činností na řídících pozicích ve veřejném i soukromém sektoru - znalosti a dovednosti v oblasti zakládání, řízení a zániku podniku, v oblasti strategického managementu, krizového managementu, personálního managementu, managementu kvality, finančního managementu, v oblasti právního kompendia řídícího pracovníka, v oblasti komunikace a sociálních interakcí, v oblasti veřejných politik a projektového managementu. Pozornost je rovněž věnována mezinárodním souvislostem. Během kurzů jsou probírány pokročilejší teoreticko-metodologické přístupy s významným průmětem do veřejnosprávní a podnikové praxe.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů volitelných. Tyto předměty si studující volí podle svého odborného zájmu a zaměřují se na dvě hlavní oblasti:

  • oblast veřejnosprávní (např. řízení a kontrola veřejných institucí, veřejné finance, územní státní správa a samospráva, řízení lidských zdrojů, strategické řízení a další),
  • oblast podnikohospodářská (např. řízení a kontrola podniků, podnikové finance a bankovnictví, řízení lidských zdrojů, strategické řízení a další).

Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost širokého uplatnění na odborných, specializovaných a řídících pozicích v organizacích veřejného, neziskového i soukromého sektoru, jako jsou:

  • orgány veřejné správy a územního rozvoje (např. obecní úřady, krajské úřady, územní a ústřední orgány státní správy, rozvojové agentury a další),
  • neziskové organizace působící v různých oblastech zájmu (např. vzdělávání, sociální oblast, kultura a další),
  • podniky bez ohledu na svou velikost.

Zároveň je absolvent studijního oboru vybaven znalostmi a dovednostmi potřebnými pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Ke stažení


DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

  • Jazyk výuky: český/anglický
  • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
  • Standardní délka studia: 2 roky, tj. 4 semestry
  • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba diplomové práce a závěrečné zkoušky
  • Poplatky: magisterské studium je zpoplatněno částkou 55.000 Kč za rok studia.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

Do magisterského studia je možné zaslat přihlášku do 30. listopadu 2024.

Po vyplnění údajů zasílejte emailem na studium@fves.eu či v tištěné podobně poštou na adresu fakulty.